Huishoudelijk reglement

Klik hieronder voor de pdf versie 

Huishoudelijk reglement-02.pdf     

In verband met recente wetgeving over privacy hebben wij een privacy reglement opgesteld.

Klik hier voor het privacy reglement

 

Volgens artikel 18 van de statuten kan het bestuur een reglement vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet voldoende wordt voorzien.

Inhoud

1.      Algemeen. 1

2.      Privacy statement. 1

3.      Bestuursverkiezing. 2

4.      Algemene regels. 2

5.      Regels voor kinderen. 2

6.      Regels voor ouders en verzorgers. 3

7.      Regels voor vrijwilligers (gedragscode). 4

8.      Verklaring omtrent gedrag (VOG). 5

 

1.      Algemeen

Dit reglement geldt voor iedereen die voor, tijdens of na de huttenbouwweek zijn medewerking hieraan verleent of zich om enige reden bevindt op het terrein waar de huttenbouwweek wordt gehouden. Bij niet naleven van dit reglement kan de persoon in kwestie van het terrein verwijderd worden. Er zalgeen teruggave van het inschrijfgeld plaats vinden.

2.      Privacy statement

1.         Madierodam verzamelt t.b.v. het organiseren en uitvoeren van de activiteiten gegevens van deelnemers en vrijwilligers. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren van de activiteiten en zullen op geen enkele wijze worden beschikbaar gesteld aan derden. Gegevens zullen nooit worden gebruikt voor commerciële doelen.

2.         Alle officiële communicatie van de vereniging verloopt via de website www.madierodam.netIndien er onverwacht wijzigingen in het programma zijn zullen deze via de website medegedeeld worden.

3.         Madierodam heeft een eigen Facebook pagina. Deze wordt bijgehouden door het bestuur. Door derden geposte meningen zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur.
Deze Facebook pagina is slechts een aanvulling op de website.

4.         Madierodam behoudt zich het recht voor foto’s van de activiteiten te maken of te laten maken. Deze kunnen gepubliceerd worden op de site of op Facebook. Op verzoek kunnen foto’s hiervan verwijderd worden. Dit verzoek dient gericht te zijn aan het emailadres van Madierodam madierodam@gmail.comof direct aan één van de bestuursleden.
Madierodam is niet verantwoordelijk voor foto’s die door derden worden gemaakt of gepubliceerd. Hieronder vallen ook foto’s gemaakt door media zoals kranten.

3.      Bestuursverkiezing

In aanvulling op Artikel 8 lid 5 kent het bestuur een rooster van aftreden.
In even jaren treden de voorzitter en de secretaris af. In oneven jaren treedt de penningmeester af. De overige leden worden in het rooster ingepast afhankelijk van hun jaar van toetreden.

4.      Algemene regels

1.         Op het terrein is altijd ten minste één bestuurslid aanwezig.

2.         Roken is op het gehele terrein verboden. Dit is wel toegestaan buiten het hek, op de openbare weg.

3.         Op het terrein is geen open vuur toegestaan. Een uitzondering hierop is tijdens het slotfeest. Met toestemming van het bestuur en onder permanente begeleiding van een volwassenen is het beperkt toegestaan vuur te stoken. Bijvoorbeeld in een vuurkorf.

4.         Op het terrein zijn alcoholhoudende dranken en ieder vorm van drugs verboden. Dit geldt zowel voor bezit als gebruik. Een uitzondering hierop is het gebruik van alcohol tijdens het slotfeest met toestemming van het bestuur.

5.         Te allen tijde dienen de aanwijzingen van bestuur, kerngroep of daartoe aangewezen personen te worden opgevolgd.

6.         Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen worden niet op het terrein toegelaten behalve indien hier door het bestuur toestemming voor is gegeven.

7.         Op het terrein mag alleen stevig schoeisel met een stevige zool gedragen worden. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan.

8.         Vereniging Madierodam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen.
Wij raden u dan ook aan om waardevolle spullen thuis te laten of af te geven bij de leiding. Ook in dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal van de eigendommen van uw kinderen. Bij vragen of opmerkingen bent u welkom bij het Madierodam-team. 

9.         Tijdens de week kunnen er ’s nachts personen op het terrein aanwezig zijn. Voor hen kunnen er in overleg met het bestuur afwijkende regels gelden.

5.      Regels voor kinderen

REGELS BIJ HET BOUWEN VAN HUTTEN

1.         Plaats je fiets op een daartoe aangewezen plaats op het terrein.

2.         Ga niet rennen over het terrein. Dit is gevaarlijk i.v.m. losliggende materialen.

3.         Laat de paden vrij van bouwmateriaal!

4.         Je hut mag maar één verdieping hebben, dus geen flatgebouwen of boomhutten.

5.         Een dakterras mag wel maar zorg dat je dak dan stevig is.

6.         Laat je hut altijd door je groepsleider controleren!

7.         Blijf op veilige afstand wanneer er materiaal gestort wordt!

8.         Er mag alleen met ongeverfd hout worden gebouwd. Het gebruik van enige vorm van verf is niet toegestaan.

9.         Bij het afsluiten van de huttenbouwweek mag er alleen hout met spijkers achterblijven. Alle ander bouwmaterialen zoals plastic, stof en touw moeten verwijderd worden.

10.     Wees aardig voor elkaar, mocht je ruzie krijgen, ga niet slaan of schoppen. Als je er niet uitkomt ga je even naar de leiding en we lossen het samen op!
Schelden en pestgedrag wordt niet geaccepteerd.

WAT NEMEN DE KINDEREN MEE VAN HUIS?

1.         Eigen eten en drinken (in het huttenbouwkamp is geen catering).

2.         Werkhandschoenen.

3.         Een hamer, een zaag, een knijptang.

4.         Plak op alle gereedschap een sticker of pleister met je naam.

5.         Kleding die vuil mag worden.

6.         Stevige schoenen (geen slippers en/of zachte zolen e.d.).

7.         Een eigen drinkbeker of flesje.

8.         (Niet te veel) zakgeld voor een snoepje.

9.         Plak op alle gereedschap een sticker of pleister met naam.

10.     Houd het weerbericht in de gaten. Zorg zo nodig voor regenkleding of zonnecrème.

11.     Niet toegestaan is het meenemen van zakmessen of enig ander gereedschap met een scherpe kant. Hieronder vallen ook beitels.

12.     Gebruik gereedschappen alleen waar deze voor bedoeld zijn. Timmer alleen op je eigen hut en niet op het hoofd van een ander of de hut van een ander.

6.      Regels voor ouders en verzorgers

1.         Parkeren: u kunt de auto tijdens het halen en brengen van uw kinderen kort parkeren op het naast gelegen grote parkeerterrein. Fietsen kunt u op de stoep buiten het terrein plaatsen.

2.         Bezoek aan uw kinderen: Tijdens de dag activiteiten, met uitzondering van aangekondigde gelegenheden om het kamp te bezoeken, zijn ouders en/of verzorgers NIET toegestaan op het terrein. Indien u toch uw kind wilt spreken (alleen bij uitzondering) kunt u bij het hek naar de desbetreffende groepsleider vragen en zij zorgen ervoor dat uw kind naar u toe komt!

3.         Brengen: breng uw kind ruim voor aanvang van het begin van de dag, zodat wij ook de gelegenheid krijgen om te noteren wie er binnen zijn en we op tijd aan ons dagprogramma kunnen beginnen.

4.         Ophalen: bij het ophalen blijven de ouders buiten de hekken wachten! De kinderen worden door de leiding aan u overgedragen zodra ze netjes voor de dag zijn afgemeld. We kunnen zo bijhouden wie er komen of gaan en proberen we dus te voorkomen dat kinderen zonder toestemming van het terrein afgaan.

5.         Bereikbaarheid en beschikbaarheid ouders/verzorgers: we gaan ervan uit dat ouders/verzorgers binnen een half uur bij Madierodam kunnen zijn, mocht dat nodig zijn. Zorg dat u altijd telefonisch bereikbaar bent op één van de telefoonnummers die op het aanmeldingsformulier staan.

6.         Beleid bij wangedrag van kinderen: Indien kinderen bij herhaling of extreem wangedrag vertonen, wordt contact opgenomen met ouder/verzorger met het verzoek het kind op te halen. Het bestuur behoudt zich in dat geval het recht voor om dit kind voor de rest van de dag of de gehele verdere week de toegang tot het terrein te ontzeggen. Er vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

7.      Regels voor vrijwilligers (gedragscode)

Onder vrijwilligers worden verstaan alle personen die voor, tijdens of na de huttenbouwweek tijdens activiteiten en werkzaamheden assistentie verlenen.

 

1.         De vrijwilliger dient als zodanig bij bestuur of kerngroep bekend te zijn. Hij/zij dient zich in te schrijven.

2.         De vrijwilliger ziet toe op het naleven van het huishoudelijk reglement.

3.         De vrijwilliger ondersteunt de kinderen bij de activiteiten zonder hierbij de kinderen direct het werk uit handen te nemen.

4.         De vrijwilliger controleert de stevigheid van de hut.

5.         De vrijwilliger waakt over de veiligheid van de kinderen bij het uitoefenen van de activiteiten. Bij het optreden van (mogelijk) gevaarlijke situaties neemt hij/zij passende maatregelen en waarschuwt het bestuur.

6.         De vrijwilliger volgt de aanwijzingen van bestuur en kerngroep op.

7.         Op het terrein gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.

8.         De vrijwilliger heeft een voorbeeldfunctie (draagt goed schoeisel, houdt zich aan de regels).

9.         De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.

10.     De vrijwilliger onthoudt zich ervan een kind te behandelen op een manier die het kind in zijn waardigheid aantast.

11.     De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. Ook sociale media vallen onder privézaken.

12.     De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag ten opzichte van de kinderen.

13.     De vrijwilliger heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de kinderen betrokken is, wordt nageleefd.

14.     Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij één van de bestuursleden van de vereniging.

15.     De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoeding.

8.      Verklaring omtrent gedrag (VOG)

1.         Leden van bestuur en kerngroep beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Het bestuur kan deze desgewenst tonen.

2.         Hoewel wij hier niet naar vragen gaan wij er van uit dat de vrijwilliger in staat zou zijn om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.